Algemene Voorwaarden 2018

Art. 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopovereenkomsten met 3Care Cell Protection (hierna te noemen 3Care), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde voorwaarden worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In geval (toch) (enige) bepalingen van kopers’ voorwaarden van toepassing zijn, zullen, indien en voor zover deze laatste bepalingen in strijd zijn met deze verkoopvoorwaarden, deze verkoopvoorwaarden voor gaan.

Art. 2: Prijsopgaven; aanbiedingen; aanvaarding
2.1 Alle prijsopgaven en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overeenkomsten zijn alleen dan bindend na schriftelijke bevestiging van 3Care of wanneer 3Care een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

2.2 Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van 3Care dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

Art. 3: Tijd en plaats van levering
3.1 Levering zal plaatsvinden aan het door de wederpartij opgegeven adres in Nederland en op kosten van die wederpartij, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

3.2 Levertijden zijn bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, zelfs indien 3Care in gebreke is gesteld.

3.3 3Care is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

3.4 Indien de wederpartij in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen is 3Care gerechtigd om de verkoopovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Art. 4: Reclame; ontbinding
4.1 De wederpartij zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren. Reclames met betrekkingen tot de staat van de afgeleverde goederen dienen direct en schriftelijk te worden gedaan, doch uiterlijk binnen 5 dagen na aflevering, bij gebreke waarvan 3Care niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen.

4.2 In geval 3Care (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal 3Care te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst), of de goederen vervangen (zonder verdere kosten), of een redelijke vermindering op de koopprijs geven waarbij de wederpartij de goederen behoudt.

Art. 5: Betalingsvoorwaarden
5.1.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, invoerrecht en andere belastingen en heffingen, welke de verkoopprijs beïnvloeden en welke van kracht zijn op het moment dat de overeenkomst wordt aangegaan. In geval van aanpassing van één of meer van deze factoren, voordat aflevering plaatsvindt in overeenstemming met de overeengekomen levertijd, heeft 3Care het recht dit alsnog door te berekenen in haar verkoopprijzen, zodanig dat op redelijkerwijze wordt voorzien in voorgevallen wijzigingen.

5.1.2 de gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Gemeenschappen, inclusief alle belastingen, rechten, heffingen en/of monetair compenserende bedragen e.d., indien en voor zover nog niet verrekend in de verkoopprijs zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

5.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de betaling opeisbaar binnen 7 dagen na de factuurdatum.

5.3 Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat zo’n ingebrekestelling is vereist.

5.4 De wederpartij is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie verrekening.

5.5 3Care behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van de wederpartij vooruitbetaling of zekerstelling voor de verkoopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vordering of anderszins. Indien de wederpartij niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot betaling van de koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en 3Care zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijke) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om volledig schadevergoeding te vorderen.

5.6 In geval van verzuim van betaling is de wederpartij de volgende kosten verschuldigd:
* De administratiekosten groot € 25,-
* De wettelijke rente
* De buitengerechtelijke incassokosten, welke minstens € 50,- bedragen
* De daadwerkelijk door 3Care gemaakte gerechtelijke kosten

Art. 6 Installatie
6.1 Installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn te allen tijde voor rekening van de wederpartij.

Art. 7 Aansprakelijkheid
7.1 3Care zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en /of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulke wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijs buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, waaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke orde verstoringen, aardbevingen, stormen, overstromingen, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, beperkt beschikbare reductiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde of het ontbreken van vereiste import- en exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal 3Care daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

7.2 3Care zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschade of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.

7.3 De totale aansprakelijkheid van 3Care met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke 3Care voor die opdracht in rekening heeft gebracht.

7.4 In alle gevallen waarin 3Care het recht heeft om een beroep te doen op deze bepalingen, indien zij worden aangesproken.

7.5 Behoudens voor zover 3Care onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de wederpartij 3Care vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekkingen hebben op de geleverde goederen.

Art. 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De geleverde zaken blijven eigendom van 3Care totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen, betrekking hebbende op krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente. Het is de wederpartij niet toegestaan de geleverde zaken, in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden.

8.2 Ingeval de wederpartij nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens 3Care of in geval de wederpartij in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is 3Care gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst om de goederen terug te nemen.

Art. 9 Garantie
9.1 3Care verplicht, tenzij anders is overeengekomen, zich gedurende drie maanden na levering, in geval van defect raken van (onderdelen) de geleverde apparatuur, deze naar keuze van 3Care te vervangen of te repareren, zonder daarvoor arbeidsloon of materiaalkosten in rekening te brengen.

9.2 De te repareren of te vervangen apparatuur of onderdelen daarvan dienen Franco naar 3Care toegezonden te worden tegen betaling van reis- en verblijfkosten, transportkosten voor beproefapparatuur etc.

9.3 Ieder recht op garantie gaat verloren, indien het defect te wijten is aan onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of indien blijkt dat reparaties door derden aan de apparatuur zijn uitgevoerd.

Art.10 Geheimhouding en bescherming van persoonsgegevens
Alle productprijzen, beschrijvingen, beschikbaarheid en gerelateerde informatie ("Informatie") die ongeacht de vorm door 3Care wordt geleverd, is eigendom van 3Care. 3Care verleent hierbij de Opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Informatie voor zijn intern gebruik alleen te gebruiken m.b.t. de inkoop en verkoop van producten van 3Care. 3Care is gerechtigd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de verstrekking van Informatie te stoppen. De Opdrachtgever stemt ermee de Informatie in vertrouwelijkheid te houden en die niet direct of indirect te gebruiken, openbaar te maken, te rapporteren, te publiceren, bekend te maken of over te dragen aan een andere persoon of entiteit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3Care. De Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen. 3Care geeft geen garantie, uitdrukkelijk of impliciet op de juistheid of de volledigheid van de Informatie.

De Opdrachtgever is niet toegestaan de logos en handelsmerken van 3Care te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van 3Care.

Om een Opdrachtgever te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van de zaken of licentiëring van software te organiseren, gebruikt 3Care gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) zoals naam, email-adres, adres, geboortedatum, bedrijfsnaam en telefoonnummer van een contactpersoon van de Opdrachtgever en/of van een klant van de Opdrachtgever. In die gevallen verwerkt en verzamelt 3Care Persoonsgegevens als bewerker ten behoeve van de Opdrachtgever die de verwerkingsverantwoordelijke als omschreven in de Gegevensbeschermingswetgeving is. De beide partijen zullen aan de Nederlandse en Europese wetgeving, waaronder aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“Gegevensbeschermingswetgeving”), voldoen in geval van gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van Persoonsgegevens, en zulke Persoonsgegevens geheim te houden. De Opdrachtgever erkent en gaat ermee akkoord dat 3Care, voor vervulling van een opdracht en voor nalevering met haar wettelijke of contractuele verplichtingen, gerechtigd is, haar verstrekte informatie en Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en naar haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen te versturen. De Opdrachtgever waarborgt dat, indien noodzakelijk voor het hierboven gestelde, hij voor deze uitwisseling van informatie naar 3Care, haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen de toestemming van zijn contactpersoon en klanten heeft gekregen. Voor zover 3Care Persoonsgegevens namens Opdrachtgever verwerkt, zal 3Care:

a) de Persoonsgegevens van de Opdrachtgever in overeenstemming met zijn redelijke instructies en de juridische bepalingen verwerken en voor geen andere doelen gebruiken dan die door Opdrachtgever vastgestelde;

b) geen grensoverschrijdende overdrachten uitvoeren, bekendmaken of anderszins toegang tot de Persoonsgegevens aan derde partij verlenen zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever of als dit noodzakelijk is om aan een lokale, EU of VS-wettelijke verplichting te voldoen of om de opdrachten uit te voeren (bv. om de zaken via een koerier te transporteren). Indien overdracht buiten de EER plaatsvindt, zal die in overeenstemming met de vereisten in de Gegevensbeschermingswetgeving worden uitgevoerd en beveiligd door een adequaat beschermingsmechanisme zoals de EU-standaardcontractbepalingen en/of de EU-VS Privacy Shield-certificering;

c) redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor de betrouwbaarheid van het personeel dat toegang tot de Persoonsgegevens heeft en dat dit personeel onder vertrouwelijkheidsverplichting is;

d) rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de Persoonsgegevens;

e) de Opdrachtgever op de hoogte brengen van elk verzoek van een betrokkene persoon, kennisgevingen van derden, beveiligingsinbreuk of verlies van Opdrachtgever Persoonsgegevens en met de Opdrachtgever samenwerken om de gevolgen daarvan te belemmeren;

f) redelijke bijstand aan de Opdrachtgever bieden om Opdrachtgever in staat te stellen aan zijn verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving te voldoen;

g) bij beëindiging van de zakenrelatie de verwerking van de Opdrachtgever Persoonsgegevens stoppen en deze verwijderen;

h) indien 3Care bij de verwerking van de Persoonsgegevens sub-bewerkers buiten haar organisatie (bv. logistieke bedrijven voor het transport van de zaken) inschakelt, zal 3Care met deze een overeenkomst sluiten die in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en deze Voorwaarden is. Op verzoek van de Opdrachtgever zal 3Care een lijst met sub-bewerkers leveren;

i) 3Care gaat ermee akkoord, na redelijke kennisgeving en niet vaker dan eens per 12 maanden door een gezamenlijk overeengekomen onafhankelijke auditor geauditeerd te worden om haar naleving van de Gegevensbeschermingswetgeving verplichtingen te valideren. Alle kosten m.b.t. zulke audits zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Persoonsgegevens-gerelateerde vragen of verzoeken kunnen aan alda@3care.eu worden gestuurd.

Art. 11 Rechterlijke bevoegdheid
11.1 Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zal Nederlands recht van toepassing zijn.

11.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Haarlem.

Spel-, grammatica- en overige fouten in de tekst voorbehouden.